20 augusti 2021

Delårsrapport B3 Consulting Group AB (publ) Q2 2021

Rekordkvartal i omsättning och resultat - fortsatt fokus på ökad lönsamhet

Andra kvartalet, april – juni 2021

 • Omsättningen uppgår till 233,5 (218,6) MSEK, vilket ger en tillväxt om 6,8 (5,6) procent
 • Exklusive omstruktureringskostnad om 3,3 MSEK är rörelseresultatet (EBIT) för andra kvartalet 19,3 (9,6) MSEK med en rörelsemarginal om 8,3 (4,4) procent. Inklusive omstruktureringskostnad om 3,3 MSEK uppgår rörelseresultatet (EBIT) till 16,0 MSEK, vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 procent.
 • Resultat efter skatt uppgår till 12,2 (6,5) MSEK
 • Vinst per aktie före och efter utspädning uppgår till 1,37 (0,76) SEK

Första halvåret, januari – juni 2021

 • Omsättningen uppgår till 461,3 (466,4) MSEK, vilket ger en sjunkande omsättning om 1,1 procent. Samma period förra året hade B3 en tillväxt om 10,1 procent
 • Exklusive omstruktureringskostnad om 3,3 MSEK är rörelseresultatet (EBIT) 31,1 (29,0) MSEK, vilket ger en rörelsemarginal om 6,7 (6,2) procent. Inklusive omstruktureringskostnad  om 3,3 MSEK uppgår rörelseresultatet (EBIT)  till 27,8 MSEK, vilket ger en rörelsemarginal om 6,0 procent.
 • Resultat efter skatt uppgår till 19,7 (19,7) MSEK
 • Vinst per aktie före och efter utspädning uppgår till 2,07 (2,09) SEK
 
 • En förbättrad marknad i kombination med genomförda åtgärder leder till det bästa andra kvartalet avseende omsättning och resultat i bolagets historia.

 • Genomförande av accelererat åtgärdsprogram –  sammantaget förväntas åtgärderna förbättra resultatet med  ca 30 MSEK
 • B3s VD meddelar att han lämnar sin roll efter utgången av 2021– rekrytering av ny VD pågår 
 • B3s styrelse preciserar målet att uppnå minst 10% rörelsemarginal (EBIT) under 2022
 

VD och koncernchef Sven Uthorn: 

Resultatförstärkning i fokus

Vi stänger Q2 som det 71:a lönsamma kvartalet i rad sedan bolagets start, med intäkter på 233,5 MSEK och en tillväxt på 6,8%. Rörelseresultatet på 16,0 MSEK belastas med omstruktureringskostnader om 3,3 MSEK.

Rörelseresultatet  före omstruktureringskostnader uppgår till 19,3 MSEK, att jämföra med motsvarande period i fjol på 9,6 MSEK då resultatet stärktes av tillfälligt statsstöd på 5 MSEK.

Rörelsemarginalen om 6,9% innebär å ena sidan en rejäl förbättring efter svackan vi genomgått, men indikerar å andra sidan att vi har en bra bit kvar att gå för att nå vår målnivå på tvåsiffrig lönsamhet i årstakt. För att sätta ytterligare fokus på lönsamhetsförbättring har vi därför initierat ett accelererat åtgärdsprogram med syfte att säkerställa att vi når målet 10% under 2022, även inom ramen för nuvarande verksamhet och storlek.

Åtgärderna handlar primärt om att:

 1. Anpassa ledartätheten i koncernen. Detta sker genom att dels reducera antalet ledare, dels engagera flera ledare i debiterbara uppdrag.

 2. Minska overheadkostnader i moderbolaget.

 3. Anpassa övriga overheadkostnader som hyror, IT m.m.

Sammantaget förväntas hittills initierade åtgärder bidra till en resultatförbättring på ca 30 MSEK per år med full effekt från Q2 2022. 

Därutöver räknar vi med ytterligare positiva resultateffekter då B3 har börjat växa igen. Sedan slutet av det första kvartalet ser vi  en kraftigt förhöjd aktivitet i kundmarknaden vilket medfört att det primära fokuset i flertalet av våra bolag är att rekrytera fler konsulter för att möta den ökande efterfrågan. Det är därför glädjande att vi, som ett resultat av ett aktivt rekryteringsarbete under våren, kan välkomna 50 nya medarbetare som börjar efter sommaren.

Det uppstår nya möjligheter för oss framåt i kraft av vunna ramavtal. Under andra kvartalet - har vi slutit nya ramavtal med bl a  Svenska Kyrkan, Sundsvalls Kommun och ett nytt samarbete med Transportstyrelsen. Nu i augusti har vi även tecknat ett viktigt ramavtal med Kammarkollegiet kring IT-konsultlösningar. Det skapar möjligheter till nya affärer i myndighetssektorn för oss och vi bedömer det som en viktig milstolpe i vår utveckling.

Även om pandemin fortsatt skapar viss osäkerhet kan vi konstatera att det är full fart i ekonomin. Digitalisering som megatrend verkar fortsatt som primär drivkraft för våra kunder och våra affärer. Med kombinationen av internt effektiviseringsfokus och externt offensivt arbete i både kund- och rekryteringsmarknaden anträder vi nästa fas i B3s utveckling, med sikte på att vara Sveriges bästa konsultföretag för våra anställda, våra kunder och våra ägare.

Det har blivit dags att runda av min tid som som VD för B3 efter 18 års företagsbyggande. Jag ser fram emot att lämna över rodret till en god efterträdare, och det är min avsikt att därefter fortsätta stötta bolagets fortsatta resa mot högre höjder utifrån min styrelse- och ägarroll.

Stockholm, augusti 2021
Sven Uthorn

För mer information och detaljerat resultat hänvisas till bifogad delårsrapport. Den återfinns även på B3s hemsida under IR och Rapporter och presentationer.

En presentation sänds via webb för investerare, analytiker och media i dag kl. 09.00. Sändningen nås via B3s hemsida under IR och Rapporter och presentationer. Det finns möjlighet att mailledes ställa frågor via webbsändningen, såväl som i förväg via ir@b3.se


Denna information är sådan information som B3 Consulting Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 20 augusti 2021 kl. 08.00 CET.

Bifogade filer
Delårsrapport B3 Consulting Group AB (publ) Q2 2021