16 maj 2019

Stämmokommuniké från årsstämman i B3 Consulting Group AB (publ)

Vid årsstämman i B3 Consulting Group AB (publ) den 16 maj 2019 behandlades bland annat följande ärenden:  

Beslut om utdelning
Årsstämman beslutade att vinstutdelning för räkenskapsåret 2018 ska ske med 2,25 kr per aktie. Som avstämningsdag för rätt att erhålla utdelning fastställdes den 20 maj 2019. Utbetalning sker genom Euroclear Sweden AB och beräknas äga rum den 23 maj 2019. 

Styrelse- och revisorsarvode
Årsstämman fastställde att styrelsearvode ska utgå med 1 070 000 (870 000) kr, varav ordföranden erhåller 370 000 (360 000) kr och övriga ledamöter 175 000 (170 000) kr vardera (inget arvode till den som är anställd i bolaget). För utskottsarbete fastställdes ett totalt arvode om 175 000 (135 000) kr att fördelas med 105 000 kr till revisionsutskottet (ordförande 60 000 kr och ledamot 45 000 kr) och 70 000 kr till ersättningsutskottet (ordförande 40 000 kr och ledamot 30 000 kr). Arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelse och revisor
Årsstämman utsåg, för tiden intill dess nästa årsstämma hållits till ordinarie styrelseledamöter genom omval Henrik Holm, Alf Blomqvist, Marika Skärvik och Sven Uthorn samt nyval av Kristin Lindmark och Anna Hjertstedt. Rune Nordlander avböjde omval. Till styrelsens ordförande valdes Henrik Holm. KPMG AB, med den auktoriserade revisorn Marine Gesien som huvudansvarig revisor, utsågs genom omval till revisor för tiden intill nästa årsstämma.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman antog styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare. 

Valberedning
Årsstämman beslutade att valberedningen ska bestå av representanter för två större aktieägare samt styrelsens ordförande. Valberedningen kan dock utgöras av representanter för tre eller fyra större aktieägare samt styrelsens ordförande om styrelsens ordförande finner att ett sådant intresse föreligger hos de större aktieägarna. Valberedningen ska bereda och till årsstämman lämna förslag, bland annat till val av ordförande och övriga ledamöter i bolagets styrelse och styrelsearvode. Namnen på valberedningens ledamöter publiceras i bolagets tredje kvartalsrapport. Någon ersättning till valberedningens ledamöter ska inte utgå.

Godkännande av förvärv av aktier i delägda dotterbolag genom apportemission
Årsstämman beslutade att godkänna nedanstående, och därmed sammanhängande, transaktioner i enlighet med det fullständiga beslutsförslaget.

  • Förvärv av samtliga minoritetsägarens aktier i B3 Summit AB. Beloppet erläggs, i enlighet med apportavtalet, genom emission av högst 61 428 aktier och resterande del kontant, och;
  • Förvärv av samtliga minoritetsägarens aktier i B3 Insight AB. Beloppet erläggs, i enlighet med apportavtalet, genom emission av högst 38 571 aktier och resterande del kontant.

Emission av teckningsoptioner
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om att genomföra emission av högst 500 000 teckningsoptioner, Serie 2019:1. Teckning av aktier i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna kan ske under perioden från och med den 15 maj 2022 till och med den 15 juni 2022. Teckningskursen per aktie ska motsvara 110 procent av den volymvägda genomsnittskursen enligt Nasdaq Stockholms officiella kurslista för aktie i bolaget under en period av 30 dagar fram till och med den 15 maj 2019. Ökningen av bolagets aktiekapital kommer vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna att uppgå till högst 50 000 kronor, vilket motsvarar en utspädning om cirka 6,7 procent av det totala antalet aktier och av det totala röstetalet i bolaget, dock med förbehåll för eventuell omräkning enligt optionsvillkoren.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om att bemyndiga styrelsen att intill nästkommande årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med avvikelse från aktieägares företrädesrätt, besluta om att emittera maximalt ett så pass högt antal aktier som medför att antalet aktier i bolaget ökar med ett antal som, tillsammans med eventuellt förvärvade aktier enligt nedanstående punkt, sammanlagt utgör högst tio procent jämfört med det nu utestående antalet aktier i bolaget. 

Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av bolagets egna aktier
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av bolagets egna aktier. Förvärv av aktier i bolaget får endast ske antingen på börsen eller i enlighet med förvärvserbjudande till bolagets samtliga aktieägare. Förvärv får ske av högst så många aktier att återköpta aktier tillsammans med eventuella nyemitterade aktier enligt det föreslagna bemyndigandet i föregående punkt sammanlagt uppgår till högst tio procent av det nu utestående antalet aktier och vidare förutsatt att det efter återköp fortfarande finns full täckning för bolagets bundna egna kapital.

Samtliga årsstämmans beslut fattades enhälligt. 

B3 Consulting Group AB (publ)

Styrelsen

 

För mera information kontakta:
Annette Björklund, Investor Relations, annette.bjorklund@b3.se, tel 072-7007082

 

B3 Consulting Group är ett av Sveriges snabbast växande konsultföretag och har idag över 600 medarbetare. Vi hjälper Sveriges främsta företag och organisationer att skapa morgondagens möjligheter med hjälp av digitalisering och verksamhetsutveckling. Vi strävar också efter att bygga upp en företagskultur som värdesätter våra olikheter, erfarenheter och gemensamma energi. Nöjda kunder tillsammans med toppresultat i Great Place To Work (GPTW) och fem DI Gasell-utmärkelser ser vi som ett kvitto på en hållbar framgångsmodell. Omsättningen 2018 uppgick till 726,3 MSEK, med ett rörelseresultat på 47,1 MSEK. Kontor finns i Stockholm, Borlänge, Gävle, Göteborg, Jönköping, Linköping, Malmö, Sundsvall, Örebro och Warszawa. B3 är noterat på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på www.b3.se 

Bifogade filer
Stämmokommuniké från årsstämman i B3 Consulting Group AB (publ)