31 maj 2019

Förändring i antal aktier och röster i B3

  Per den 31 maj 2019 finns det totalt 7 521 875 aktier och lika många röster i B3 Consulting Group AB (publ). Aktiekapitalet uppgår till 752 187,50 kronor.

I enlighet med årsstämmans beslut den 16 maj 2019 har B3 Consulting Group AB (publ) förvärvat de utestående dotterbolagsaktierna i B3 Insight AB och B3 Summit AB av minoritetsägarna, tillika medarbetare, delvis genom apportemission. Beslutet innebar att aktiekapitalet ökas med sammanlagt högst 9 999,90 kronor genom nyemission av sammanlagt högst 99 999 aktier. Teckning av det maximala antalet aktier som kan ges ut i apportemissionerna skedde den 17 maj 2019 då de teckningsberättigade valt att teckna sig för det fulla antalet aktier de har rätt till enligt beslutet om apportemission.


För mera information kontakta gärna:
Annette Björklund, Investor Relations,
annette.bjorklund@b3.se, tel 072-7007082

  

Informationen är sådan som B3 Consulting Group AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 maj 2019 kl 08.00 CET.

B3 Consulting Group är ett av Sveriges snabbast växande konsultföretag och har idag över 600 medarbetare. Vi hjälper Sveriges främsta företag och organisationer att skapa morgondagens möjligheter med hjälp av digitalisering och verksamhetsutveckling. Vi strävar också efter att bygga upp en företagskultur som värdesätter våra olikheter, erfarenheter och gemensamma energi. Nöjda kunder tillsammans med toppresultat i Great Place To Work (GPTW) och fem DI Gasell-utmärkelser ser vi som ett kvitto på en hållbar framgångsmodell. Omsättningen 2018 uppgick till 726,3 MSEK, med ett rörelseresultat på 47,1 MSEK. Kontor finns i Stockholm, Borlänge, Gävle, Göteborg, Jönköping, Linköping, Malmö, Sundsvall, Örebro och Warszawa. B3 är noterat på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på www.b3.se 

Bifogade filer
Förändring i antal aktier och röster i B3