27 april 2022

Delårsrapport B3 Consulting Group AB (publ) Q1 2022

Rekordkvartal med 27,5% tillväxt och 13,5% EBIT

Första kvartalet, januari – mars 2022

•   Omsättningen uppgår till 290,5 (227,8) MSEK, vilket ger en tillväxt om 27,5 (-8,1) procent

•   Rörelseresultatet (EBIT) uppgår till 39,1 (11,8) MSEK med en rörelsemarginal om 13,5 (5,2) procent.

•   Resultat efter skatt uppgår 31,9 (7,5) MSEK

•   Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgår till 40,1 (13,5) MSEK

•   Resultat per aktie före utspädning uppgår till 3,38 (0,71) SEK. Resultat per aktie efter utspädning uppgår till 3,33 (0,71) SEK.

För mer information och detaljerat resultat hänvisas till bifogad delårsrapport. Den återfinns även på B3s hemsida under IR och Rapporter och presentationer.

En presentation sänds via webb för investerare, analytiker och media i dag kl. 09.00. Sändningen nås via B3s hemsida under IR och Rapporter och presentationer. Det finns möjlighet att mailledes ställa frågor via webbsändningen eller genom mail till ir@b3.se

Kontaktuppgifter
Anette Billing, VD och Koncernchef, 072-502 17 83
Harriet Piscator, CFO, 070-317 47 99
Katarina Lundqvist, Investor Relations, 072-216 11 00, katarina.lundqvist@b3.se

Denna information är sådan information som B3 Consulting Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s Marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 27 april 2022 kl. 08.00 CET.

-----------------------------------------

VD och koncernchef Anette Billing: Stark start på 2022

Resultat och tillväxt
Vi stänger det första kvartalet som B3s bästa kvartal någonsin. Omsättningen uppgår till 290,5 MSEK och EBIT-resultatet till 39,1 MSEK, vilket är en ökning av EBIT med 231% från i fjol. Rörelsemarginalen uppgår till 13,5% vilket ger en historiskt stark marginal. Vi ser en hög efterfrågan på B3s tjänster och resultatförbättringen kommer bland annat från tillväxt, hög debiteringsgrad och effekter av åtgärdsprogrammet. Tillväxten kan till viss del även hänföras till konsolideringen av fyra intresseföretag som gjorts från och med Q1 2022 vilket ger en ökning om 24,3 MSEK och drygt 60 fler medarbetare. Kvartalet har delvis också varit påverkat av sista fasen i pandemin, vilket lett till återhållsamhet i kostnadsdrivande konsultaktiviteter och events.

Fokus på nya startups och affärsutveckling
B3 har under de senaste åren investerat i, och byggt upp ett antal intresseföretag som joint-ventures tillsammans med driftiga entreprenörer. Att starta nya affärsenheter genom nyetableringar är en modell som varit framgångsrik för B3 genom åren, och det är något som vi vill fortsätta satsa på framgent. Detta kan ske genom rekrytering av entreprenörer med förutsättningar att starta nya B3-bolag, antingen inom nya specialistområden eller på nya geografiska marknader. Vi kommer också se över vårt erbjudande för att fortsatt vara relevanta på marknaden och kunna växa inom flera områden.

Nya ramavtal och affärer
Vi har under kvartalet vunnit ett flertal nya ramavtal och det är mycket glädjande att kunderna väljer B3 som sin leverantör. Bland andra Skandia och Cambio har under Q1 tecknat nya ramavtal vilket skapar nya möjligheter för oss framåt och stärker vår position inom viktiga områden som exempelvis e-hälsa. Vi har också vunnit ytterligare ett ramavtal med Kammarkollegiet inom området IT-säkerhet. Därtill har vi fått flera nya spännande uppdrag för bland andra Stena, Pricer och SGDS-gruppen.

Hög konkurrens om talanger
Konkurrensen om talangerna på marknaden är fortsatt mycket hög. Vi förstärker vårt arbete med rekrytering och fortsätter arbeta långsiktigt för att vara den bästa arbetsplatsen för de bästa konsulterna inom digitalisering, IT och management. 92% är nöjda med B3 som arbetsgivare visar den medarbetarundersökning vi genomförde under hösten 2021. B3 har även utsetts till Årets Karriärföretag 2022. Detta vill vi både bevara och utveckla, bland annat genom att förstärka vår satsning på unga talanger. Vi har också ett stort fokus på att arbeta för ökad inkludering inom branschen och har inlett ett samarbete med organisationen Changers Hub där vi tillsammans kommer driva aktiviteter som syftar till att göra IT-branschen mer tillgänglig för alla.

Fortsatt fokus på operationell effektivitet.
Den sista mars gick vi i mål med det accelererade åtgärdsprogrammet som antogs under våren 2021. Programmets syfte har varit att ge en årlig resultatförbättring om 30 MSEK genom effektiviseringar samt att säkerställa att vi når målet om 10% rörelsemarginal under 2022. Programmet har levererat både bättre och snabbare än väntat. Fokus framgent blir fortsatt operationell effektivitet och att hålla våra marginalmål.

Marknadsläget
Marknaden är fortsatt stark och vi har en hög efterfrågan från våra kunder. Naturligtvis finns det ändå anledning till att vara vaksam på vad som händer i vår omvärld. Vi är mycket bekymrade över utvecklingen i Europa med kriget i Ukraina och de humanitära följderna av detta. B3 och våra medarbetare har på olika sätt engagerat oss för att hjälpa människor i nöd, bland annat genom en gemensam insamling till välgörenhetsorganisationer. B3 har ingen verksamhet i Ukraina eller relationer med Ryssland och har därmed inte märkt av någon direkt negativ påverkan av invasionen på affären. Vårt intresseföretag i Polen har kunnat se ökad efterfrågan på bolagets tjänster då flera avslutar affärerna med Ryssland och pausar i Ukraina.

Ny VD sedan den 1 april
Jag tillträdde som ny VD och koncernchef för B3 Consulting Group per den 1 april och det känns väldigt roligt och spännande att få ta över ledarskapet för B3, ett stabilt och mycket välskött bolag med gott anseende. Här finns det en stark kultur och en stark struktur att bygga vidare på. Jag ser fram emot att få vara med och utveckla B3 framåt tillsammans med alla medarbetare och att fortsätta skapa nya möjligheter tillsammans med kunderna.

Stockholm, april 2022
Anette Billing

Bifogade filer
Delårsrapport B3 Consulting Group AB (publ) Q1 2022