06 oktober 2021

Omstruktureringskostnader belastar B3 Consulting Groups finansnetto

B3 Consulting Group AB (publ) kommer i tredje kvartalet 2021 att redovisa en engångskostnad avseende nedskrivningar om cirka 6 miljoner, hänförlig till omstruktureringskostnader inom ett intressebolag. Nedskrivningen kommer främst att påverka finansnettot i B3 Consulting Groups resultaträkning för 2021. Posten är inte kassaflödespåverkande.

För mer information, kontakta Sven Uthorn, VD och koncernchef för B3 Consulting Group, telefon 070-899 36 70.

Denna information är sådan information som B3 Consulting Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 oktober 2021 kl. 14.20.

Bifogade filer
Omstruktureringskostnader belastar B3 Consulting Groups finansnetto