06 maj 2022

Stämmokommuniké från årsstämma i B3 Consulting Group AB (publ)

Vid årsstämman i B3 Consulting Group AB (publ) den 6 maj 2022 behandlades bland annat följande ärenden:

Beslut om utdelning
Årsstämman beslutade om att 3,50 SEK per aktie lämnas i vinstutdelning till aktieägarna. Avstämningsdag för vinstutdelningen är den 10 maj 2022. Utdelning beräknas utbetalas genom Euroclear Sweden ABs försorg den 13 maj 2022.

Styrelse- och revisorsarvode
Årsstämman fastställde att styrelsearvode ska utgå med 1 635 000 (1 455 000) kr, varav ordföranden erhåller 420 000 (380 000) kr och övriga ledamöter 200 000 (180 000) kr vardera. För utskottsarbete fastställdes ett totalt arvode om 215 000 (175 000) kr att fördelas med 125 000 kr till revisionsutskottet (ordförande 70 000 (60 000) kr och ledamot 55 000 (45 000) kr) och 90 000 kr till ersättningsutskottet (ordförande 50 000 (40 000) kr och ledamot 40 000 (30 000) kr). Arvode till revisorerna fastställdes utgå enligt löpande räkning och godkänd faktura.

Val av styrelse och revisor
Årsstämman utsåg, för tiden intill dess nästa årsstämma hållits, till ordinarie styrelseledamöter genom omval av styrelseledamöterna Sverre Bjerkeli, Kristin Lindmark, Marika Skärvik, Mikael Cato och Anna Söderblom samt nyval av Leif Frykman. Alf Blomqvist och Sven Uthorn har avböjt omval till styrelsen. Till styrelsens ordförande valdes Sverre Bjerkeli. KPMG AB, med den auktoriserade revisorn Fredrik Westin som huvudansvarig revisor, utsågs genom omval till revisor för tiden intill nästa årsstämma.

Ansvarsfrihet
Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman beslutade att anta styrelsens förslag på reviderade riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Styrelsens ersättningsrapport
Årsstämman godkände styrelsens ersättningsrapport i enlighet med 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen.

Valberedning
Årsstämman beslutade att valberedningen ska bestå av representanter för två större aktieägare samt styrelsens ordförande. Valberedningen kan dock utgöras av representanter för tre eller fyra större aktieägare samt styrelsens ordförande om styrelsens ordförande finner att ett sådant intresse föreligger hos de större aktieägarna. Valberedningen ska bereda och till årsstämman lämna förslag, bland annat till val av ordförande och övriga ledamöter i bolagets styrelse och styrelsearvode. Namnen på valberedningens ledamöter publiceras i bolagets tredje kvartalsrapport. Någon ersättning till valberedningens ledamöter ska inte utgå.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om att bemyndiga styrelsen att intill nästkommande årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med avvikelse från aktieägares företrädesrätt, besluta om att emittera maximalt ett så pass högt antal aktier som medför att antalet aktier i bolaget ökar med ett antal som sammanlagt utgör högst tio procent jämfört med det nu utestående antalet aktier i bolaget.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av bolagets egna aktier
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om att bemyndiga styrelsen att intill nästkommande årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med avvikelse från aktieägares företrädesrätt, besluta om förvärv och överlåtelse av bolagets egna aktier. Förvärv av aktier i bolaget får endast ske antingen på börsen eller i enlighet med förvärvserbjudande till bolagets samtliga aktieägare. Förvärv får ske av högst så många aktier att återköpta aktier sammanlagt uppgår till högst tio procent av det nu utestående antalet aktier och vidare förutsatt att det efter återköp fortfarande finns full täckning för bolagets bundna egna kapital.

Samtliga årsstämmans beslut fattades med erforderlig majoritet.
  

B3 Consulting Group AB (publ)

Styrelse
   

För ytterligare information kontakta:
Annette Björklund, Investor Relations, 0727007082, annette.bjorklund@b3.se

B3 Consulting Group är ett expansivt konsultföretag med ca 700 medarbetare. Vi hjälper Sveriges främsta företag och organisationer att skapa morgondagens möjligheter med hjälp av digital transformation och verksamhetsutveckling. Vi strävar också efter att bygga upp en företagskultur som värdesätter våra olikheter, erfarenheter och gemensamma energi. Nöjda kunder tillsammans med toppresultat i Great Place To Work (GPTW) och fem DI Gasell-utmärkelser ser vi som ett kvitto på en hållbar framgångsmodell. Omsättningen 2021 uppgick till 921,9 MSEK, med ett rörelseresultat om 70,6 MSEK. Kontor finns i Stockholm, Borlänge, Gävle, Göteborg, Jönköping, Linköping, Malmö, Sundsvall, Örebro samt intresseföretag i Krakow och Warszawa. B3 är noterat på Nasdaq Stockholm, small cap. Mer information finns på www.b3.se

Bifogade filer
Stämmokommuniké från årsstämma i B3 Consulting Group AB (publ)