30 november 2021

Stämmokommuniké från extra bolagsstämma i B3 Consulting Group

Vid extra bolagsstämman i B3 Consulting Group AB (publ) den 30 november behandlades styrelsens förslag om långsiktigt incitamentsprogram 2021 till den tillträdande verkställande direktören.

Stämman genomfördes enligt 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, innebärande att aktieägarna fått utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning.

Bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att införa ett incitamentsprogram för bolagets tillträdande VD genom bl.a. emission av högst 150 000 teckningsoptioner. Rätt att teckna teckningsoptionerna tillkommer Bolaget, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Bolagsstämman godkände vidare överlåtelse av teckningsoptionerna till den tillträdande VD:n på marknadsmässiga villkor till ett pris beräknat med tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell. Nyteckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna kan ske under perioden 1 november 2026-30 november 2026. Teckningskursen per aktie ska motsvara 147 procent av den volymvägda genomsnittskursen enligt Nasdaq:s officiella kurslista för aktien under de 10 handelsdagar som närmast föregår denna extra bolagsstämma. 

Baserat på befintligt antal aktier och röster i Bolaget innebär incitamentsprogrammet, vid utnyttjande av samtliga 150 000 teckningsoptioner, en utspädning motsvarande cirka 1,7 procent av det totala antalet utestående aktier och röster i Bolaget. Om samtliga utestående och föreslagna incitamentsprogram i Bolaget inkluderas i beräkningen uppgår den motsvarande maximala utspädningen till cirka 4,6 procent, dock med förbehåll för den omräkning av antalet aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av som kan komma att ske till följd av vissa emissioner etc.

Beslutet fattades enhälligt.

B3 Consulting Group AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information kontakta:
Sverre Bjerkeli
Styrelsens ordförande
Tel: +47 928 38072, e-post: sb@h2invest.no

B3 Consulting Group är ett expansivt konsultföretag med 650 medarbetare. Vi hjälper Sveriges främsta företag och organisationer att skapa morgondagens möjligheter med hjälp av digital transformation och verksamhetsutveckling. Vi strävar också efter att bygga upp en företagskultur som värdesätter våra olikheter, erfarenheter och gemensamma energi. Nöjda kunder tillsammans med toppresultat i Great Place To Work (GPTW) och fem DI Gasell-utmärkelser ser vi som ett kvitto på en hållbar framgångsmodell. Omsättningen 2020 uppgick till 851,4 MSEK, med ett rörelseresultat om 42,4 MSEK. Kontor finns i Stockholm, Borlänge, Gävle, Göteborg, Jönköping, Linköping, Malmö, Sundsvall, Örebro samt Krakow och Warszawa. B3 är noterat på Nasdaq Stockholm, small cap. Mer information finns på www.b3.se

Bifogade filer
Stämmokommuniké från extra bolagsstämma i B3 Consulting Group