09 november 2021

Delårsrapport B3 Consulting Group AB (publ) Q3 2021

15% organisk tillväxt och kraftigt förbättrat resultat

Tredje kvartalet, juli – september 2021

  • Omsättningen uppgår till 189,0 (163,5) MSEK, vilket ger en tillväxt om 15,6 (-7,4) procent
  • Rörelseresultatet (EBIT) för tredje kvartalet uppgår till 15,0 (7,5) MSEK med en rörelsemarginal om 7,9 (4,6) procent.
  • Resultat efter skatt uppgår till 5,5 (4,2) MSEK
  • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgår till 0,57 (0,45) SEK

Första nio månaderna, januari – september 2021

  • Omsättningen uppgår till 650,3 (629,9) MSEK, vilket ger en ökad omsättning om 3,2 (4,9) procent.
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgår till 42,8 (36,5) MSEK, vilket ger en rörelsemarginal om 6,6 (5,8) procent. Exklusive omstruktureringskostnad om 3,3 MSEK uppgår rörelseresultatet (EBIT) till 46,1 MSEK, vilket ger en rörelsemarginal om 7,1 procent.
  • Resultat efter skatt uppgår till 25,2 (23,9) MSEK
  • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgår till 2,63 (2,50) SEK

Övriga händelser

Anette Billing utses till ny VD och koncernchef för B3 Consulting Group AB. Hon tillträder tjänsten senast den 1 april 2022.

För mer information och detaljerat resultat hänvisas till bifogad delårsrapport. Den återfinns även på B3s hemsida under IR och Rapporter och presentationer.

En presentation sänds via webb för investerare, analytiker och media i dag kl. 09.00. Sändningen nås via B3s hemsida under IR och Rapporter och presentationer. Det finns möjlighet att mailledes ställa frågor via webbsändningen, såväl som i förväg via ir@b3.se

För ytterligare information kontakta:
Sven Uthorn, VD och koncernchef, 070-899 36 70
Harriet Piscator, CFO, 070-317 47 99
Katarina Lundqvist, Investor Relations, 0722-16 11 00, katarina.lundqvist@b3.se

Denna information är sådan information som B3 Consulting Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 9 november 2021 kl. 08.00 CET.

---------------------

VD och koncernchef Sven Uthorn: 15% organisk tillväxt och kraftigt förbättrat resultat

Tillväxt och resultatutveckling
Vi stänger Q3 med en organisk tillväxt om drygt 15% och en stark förbättring av rörelseresultatet jämfört med motsvarande period i fjol.

Det sedvanligt semestertyngda kvartalet bekräftar ändå det trendskifte vi upplevt sedan slutet av Q1 – en kraftigt förstärkt efterfrågan i kundmarknaden. I tredje kvartalet ökade omsättningen med 15,6% jämfört med motsvarande kvartal 2020.

EBIT-resultatet ökade till 15,0 MSEK, att jämföra med Q3 i fjol på 7,5 MSEK, då vi även tog del av statligt stöd på 2,6 MSEK i samband med pandemin.

I kvartalet fortsatte vi att med full kraft exekvera på vårt effektiviseringsprogram i linje med fastlagd plan. Antalet overheadtjänster har minskat, övriga OH-kostnader i form av hyror m.m. har reducerats och även ledartätheten har minskat. Samtidigt har vi fortsatt stort fokus på rekrytering av konsulter där vi har ökat antalet med ca 50 heltidsekvivalenter sedan årsskiftet. Sammantaget har vi sedan årsskiftet ökat antalet medarbetare med 17 personer varvid totalt antal anställda för närvarande uppgår till 657 personer.

Våra intresseföretag
Generellt utvecklas merparten av våra intresseföretag väl.

Under de senaste tre åren har vi investerat i och byggt upp ett antal intresseföretag som joint-ventures tillsammans med driftiga entreprenörer. Dessa snabbväxande bolag motsvarar per idag en leveranskapacitet om 130 konsulter, med en årsomsättning på drygt 100 MSEK. Som intresseföretag påverkar dessa investeringar och de resultat de generar B3-koncernens finansnetto. I takt med att dessa bolag utvecklas till effektiv skala, är målsättningen att under 2022 och framåt öka B3s ägarandelar och konsolidera in dem i koncernen.

Ett av intresseföretagen har inte utvecklats enligt plan, varför styrelsen beslutat om nedskrivning av tillgångar på 5,9 MSEK. Detta belastar koncernens finansnetto men är inte kassaflödespåverkande.

Viktiga milstolpar
Några andra viktiga milstolpar under det tredje kvartalet lägger grund för B3s fortsatta utveckling.

En av Europas bästa arbetsplatser
Vi fick ytterligare en topp 20-placering i kategorin Stora företag, när Great Place to Work i september publicerade sin lista över Europas bästa arbetsplatser. Placeringen bygger bland annat på våra medarbetares omdömen, och vi tar det som ett kvitto på att vi lyckats hålla position som attraktiv arbetsplats, även under de svåra omständigheter som pandemin inneburit.

Ytterligare ett ramavtal med Kammarkollegiet
Vi vann ytterligare ett ramavtal med Kammarkollegiet, denna gång avseende Management-tjänster till ett maximalt värde om 1,2 miljarder. Tillsammans med det tidigare annonserade avtalet kring IT-konsulttjänster, innebär det stora möjligheter att expandera vår affär mot myndighetssektorn över de kommande fyra åren.

Ledningssuccession – nästa steg
Som tidigare meddelat lämnar jag VD-rollen efter utgången av detta år och ser fram emot att lämna över rodret till Anette Billing som tillträder som ny koncernchef senast den 1 april 2022.

Vi har också inlett processen att hitta en ny CFO, då Harriet Piscator aviserat att hon avser att gå i pension. Jag vill passa på att redan nu tacka Harriet för ovärderliga insatser under hennes nästan tio år i rollen och önska henne all lycka framöver.

Stockholm, november 2021
Sven Uthorn

Bifogade filer
Delårsrapport B3 Consulting Group AB (publ) Q3 2021