27 oktober 2022

B3 Consulting Group presenterar nya finansiella mål för perioden 2023 - 2025

Styrelsen i B3 Consulting Group AB (publ) har beslutat om nya finansiella mål för perioden 2023 – 2025. De nya målen ersätter de tidigare som löper ut 2022.

B3s nya finansiella mål:

  • Uppnå 1,7 miljarder SEK i årsomsättning vid utgången av 2025
  • Över tid redovisa 12 procent i rörelsemarginal (EBIT)
  • Skuldsättningskvoten ska normalt understiga 1,5x EBITDA
  • Bolaget ska årligen dela ut upp till två tredjedelar av bolagets resultat efter skatt hänförligt till aktieägarna i B3 Consulting Group AB (publ), dock med beaktande av koncernens behov av kapital för att hantera förändringar i rörelsekapital samt för investeringar, främst förvärv
  • I tillägg kan bolaget distribuera värde till aktieägarna via återköp av egna aktier. Syftet är att ge styrelsen ökat handlingsutrymmet i arbetet med bolagets kapitalstruktur samt möjlighet att hantera tilläggsköpeskillingar och optionsavtal.

Mer information finns att läsa i B3 Consulting Groups delårsrapport för Q3 2022 samt i presentationen för B3s investerarträff som finns publicerade på B3s hemsida under IR och Rapporter och presentationer.

För mer information, vänligen kontakta Johanna Eriksson, CFO B3 Consulting Group, telefon 0735-66 03 45.

Denna information är sådan information som B3 Consulting Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s Marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 oktober 2022 kl. 08.00 CET.

B3 Consulting Group är ett expansivt konsultföretag med ca 790 medarbetare. Vi hjälper Sveriges främsta företag och organisationer att skapa morgondagens möjligheter med hjälp av digital transformation och verksamhetsutveckling. Vi strävar också efter att bygga upp en företagskultur som värdesätter våra olikheter, erfarenheter och gemensamma energi. Nöjda kunder tillsammans med toppresultat i Great Place To Work (GPTW) och fem DI Gasell-utmärkelser ser vi som ett kvitto på en hållbar framgångsmodell. Omsättningen 2021 uppgick till 922 MSEK, med ett rörelseresultat om 71 MSEK. Kontor finns i Stockholm, Borlänge, Gävle, Göteborg, Jönköping, Linköping, Malmö, Sundsvall, Örebro samt intresseföretag i Krakow och Warszawa. B3 är noterat på Nasdaq Stockholm, small cap. Mer information finns på www.b3.se

Bifogade filer
B3 Consulting Group presenterar nya finansiella mål för perioden 2023 - 2025