VD har ordet


  

Ett år av omställning:

Med alla de utmaningar 2020 bjudit i form av pandemi och ekonomisk recession lägger vi året bakom oss utan saknad, men med ett konstaterande att vi trots svåra omständigheter kunnat leverera ett sjuttonde tillväxtår i rad, och en obruten svit av 69 lönsamma kvartal sedan bolagets start.

Utveckling under året
Med fokus på operationell effektivitet inledde vi året med det resultatmässigt bästa Q1 i B3s historia i intäkter och resultat. Arbetet har fortgått under året men helt naturligt fått en ännu högre dignitet och inriktning efter pandemins utbrott under våren.

Covid-19 och den efterföljande ekonomiska recessionen har för oss inneburit en rask omställning till digitalt arbetssätt i alla avseenden. Vi levererar på distans, vi marknadsför över distans, vi utvecklar våra kundrelationer på distans, vi leder och coachar våra medarbetare på distans och vi kompetensutvecklar på distans – och det fungerar! I så måtto har vi fått kvitto både på vår affärsmodell och på potentialen i digitalt arbetssätt. Jag är både stolt och tacksam över vad alla B3-medarbetare åstadkommit under dessa svåra omständigheter.

Men den ekonomiska krisen i pandemins spår har drabbat en del av våra kunder illa och de har behövt dra ner på aktiviteter och ambitioner som följd därav. Det har påverkat en del av våra operativa bolag negativt och vi har behövt parera detta genom att dra ner kraftigt på tillväxtambitioner, halta rekrytering, anpassa organisation och numerär för nya marknadsförhållanden, dra ner på omkostnader och göra omprioriteringar i kundarbetet. Trots detta kan vi finansiellt sammanfatta året med ett ökat EBIT-resultat om 35 procent och en ökad vinst per aktie om 100 procent samtidigt som vi stärkt koncernens finansiella ställning.

Fjärde kvartalet
Affärsområde Cloud & Technology har hållit en god tillväxttakt och resultatförbättrats, starkt drivet av marknadens ökade sug efter kunskap och tjänster kring moln, säkerhet och digital infrastruktur. Även affärsområde Digital Management ökar lönsamheten, trots negativ tillväxt. De anpassningar vi gjort i affärsområdet efter nedgången 2019 med konsolidering och effektivisering börjar ge effekt, också om vi har ytterligare en bit att gå. Affärsområde Digital Innovation har en svag utveckling under kvartalet. Några av bolagen i affärsområdet har drabbats extra tungt, då deras respektive kundbas återfinns i branscher som drabbats väldigt svårt av corona-krisen. Kvartalet belastas därför extra av en del ytterligare omställningskostnader vi behövt ta om 2,2 MSEK, samtidigt som vi gör ytterligare omprioriteringar och anpassningar.

Framsteg
Om 2020 dominerats av omställningsarbete och anpassningar, så har vi ändock gjort viktiga framsteg i andra avseenden.

  • Vi har vunnit GPTWs utmärkelse som en av de 20 bästa arbetsplatserna i Europa
  • Vi har vunnit flera betydelsefulla ramavtal och affärer inom bland annat finanssektorn och myndighetssfären
  • Vi har skapat ett antal nya tjänstekoncept för att tydliggöra vårt erbjudande och vunnit många nya kunduppdrag bland annat inom cloud transition, modern workplace, digital kundlojalitet, processautomatisering, datadrivet arbetssätt m fl
  • Vi har konsoliderat mindre affärsenheter till större för högre effektivitet
  • Vi har etablerat fyra nya bolag tillsammans med nya entreprenörer, och ser fram emot att växa dessa betydligt över de kommande åren

Väg framåt
Vi har gjort stora omställningar med kostnadsneddragningar och anpassningar i organisation under året, som förväntas ge full effekt under 2021. Vi kan också konstatera att ytterligare åtgärder behövs för att stärka vår konkurrenskraft och öka vår effektivitet, varför styrelsen beslutat om ett förstärkt handlingsprogram.

Med den uthållighet och den anpassningsförmåga som rådande marknadsförhållanden påkallar, arbetar vi nu vidare, med att utveckla B3-koncernen, våra affärer och våra medarbetare. Våra finansiella målsättningar för 2023 kvarstår – den kräver fortsatt fokus på operationell effektivitet och ökad lönsamhet i samtliga våra affärsområden, samtidigt som vi inlett 2021 med att öka rekrytering med sikte på att börja växa igen. Vidare avser vi att bibehålla vår position som branschens mest attraktiva arbetsgivare, och att leverera på vårt varumärkeslöfte – att tillsammans med våra kunder tillvarata alla möjligheter med digital transformation. 

Sven Uthorn