VD har ordet


  

Ett nytt decennium: Vid ingången till 2020 lägger vi ett decennium bakom oss som har präglats av en fantastisk tillväxt. Sedan förra decennieskiftet har vi blivit ett tio gånger större företag, med en genomsnittlig årlig tillväxt på 26 procent. Samtidigt har vi lagt grund för vår fortsatta resa genom att investera i varumärke, ledning, börsplats, sälj- och rekryteringskapacitet. Vi är kvalitetscertifierade, trippel-A klassade och fått utmärkelser som en av Sveriges bästa arbetsplatser, tre gånger superföretag i Veckans Affärer och fem gånger DI-gasell. Allt detta lägger grund för en fortsatt positiv utveckling för B3-koncernen in i 20-talet.

Marknadsförändringar under 2019: Året har bjudit på en del utmaningar som hämmat vår resultatutveckling. Vi har upplevt en försvagning i delar av kundmarknaden, framförallt inom offentlig sektor, som tyngts av besparingskrav och utdragna besluts- och inköpsprocesser. Vi har också mött en försvagad efterfrågebild avseende framförallt projektledning och verksamhetsutveckling, något som främst påverkat vårt affärsområde Digital Management negativt. Samtidigt har vi åtnjutit en fortsatt väldigt stark efterfrågan inom systemutveckling, driven av kundernas strävan mot nya programvarulösningar, nya digitala tjänster och nya användarupplevelser. Vårt affärsområde Digital Innovation har utvecklats kraftigt, men har också konfronterats med utmaningar i rekryteringsmarknaden, främst i våra Stockholmsverksamheter.

 En ny fas för B3: Sammantaget har detta föranlett oss att under året skifta fokus. Det innebär att vi anpassar organisationen, ser över kundprioriteringar, tjänsteerbjudande och arbetssätt – allt i syfte att trimma oss för högre effektivitet och starkare resultatgenerering. Samtidigt håller vi momentum uppe i vår affärsutveckling av de verksamheter som utvecklas väl.

Fjärde kvartalet: Q4 2019 blev vårt 40:e tillväxtkvartal i rad och med det nådde vi nya kvartalsrekordet 239 MSEK i intäkter. Resultatet stannade dock på en otillfredsställande nivå, 7 MSEK, emellertid tyngt av poster av engångskaraktär, varav 3,8 MSEK främst är relaterat till de organisationsanpassningar vi genomfört under kvartalet i syfte att nå högre effektivitet. Arbetet fortgår och vi räknar med att framgent successivt öka våra rörelsemarginaler över de kommande kvartalen. Därutöver har kvartalet belastats med 2,3 MSEK kopplat till omvärdering av tilläggsköpeskilling för förvärvet av Nuway i juli 2019.

 Vägen framåt:Trots de utmaningar vi haft att möta under året har vi hög tillförsikt kring vårt fortsatta bolagsbygge. Där förändring sker, finns konsulting att göra. Samtliga branscher vi verkar i är stadda i snabb förändring till följd av digitalisering. Det gäller bank och finans, handel och industri, media och upplevelsebranschen, energi- och transportsektorn – där konkurrenstryck och hotet från nya digitala utmanare fundamentalt förändrar branschförutsättningarna. Detta gäller även offentlig förvaltning. Om än inte under samma konkurrenstryck, så erbjuder digitaliseringen nya möjligheter att effektivisera arbetssätt, skapa bättre medborgarservice och höja kvaliteteten i vård- och omsorgssektorn – därmed ett sätt för myndigheter, regioner och kommuner att möta både demografiska utmaningar och besparingskrav. I det perspektivet har B3 en större roll att fylla för våra kunder. Vi har tagit som vår mission att hjälpa de främsta företagen och organisationerna att ta tillvara digitaliseringens alla möjligheter. Med vår kompetensbredd, erfarenhetsbas och leveranskapacitet är vi utomordentligt väl positionerade för att hjälpa våra kunder genom digitaliseringens alla faser, från analys och strategi, till realisering av nya lösningar och arbetssätt för högre effektivitet och nya affärsmöjligheter.

Att omsätta detta i aktieägarvärde över de kommande åren handlar om att fortsätta växa med fokus på vinsttillväxt, men också om att fokusera på djupare kundrelationer och ett förädlat tjänsteerbjudande, med teamleveranser och helhetsåtaganden.

Sven Uthorn