VD har ordet


  

Starkt första kvartal i en turbulent tid. 

Corona-pandemins utbrott och den efterföljande ekonomiska krisen gör Q1 till ett i alla avseenden omvälvande kvartal, i vars följd vi har att ta oss an nya utmaningar. Tre styrkebesked tar vi med oss från den här perioden:

Ett rekordkvartal i omsättning och resultat
Med 14 procents tillväxt till 248 MSEK sätter vi nytt omsättningsrekord för ett enskilt kvartal. Än viktigare: de åtgärder vi vidtagit med fokus på operationell effektivitet har börjat få effekt efter fjolårets resultatsvacka och vi uppnår vårt bästa kvartalsresultat någonsin med ett EBIT på 19,4 MSEK. Då har vi ändå belastat det med en nedskrivning för befarade kundförluster på 1,0 MSEK och en justering på 0,9 MSEK av köpeskilling i ett av våra förvärv. Arbetet med att trimma för ökad resultatgenerering är en fortgående process. Vi anpassar organisationen genom att kraftsamla i lite färre och större affärsenheter, vi utvecklar våra tjänsteerbjudanden och vi ser över våra kundprioriteringar. Detta blir än viktigare i den drastiskt förändrade marknad vi nu möter.

Omställning till kristider
Effekterna av covid-pandemin och den åtföljande krisen i världsekonomin skapar naturligt nog väldigt stor osäkerhet framåt. Den omställningen vi haft att göra i samband med krisens utbrott i månadsskiftet februari/mars tar jag som ett annat styrkebesked för B3. Vår affärsmodell och vårt arbetssätt gör oss väldigt anpassningsbara. Sedan månadsskiftet februari/mars har vi ställt om fullt ut till digitalt arbetssätt. I skrivande stund, två månader senare, rullar 90 procent av våra uppdrag på som tidigare, om än på distans.

Visst ser vi en negativ påverkan på våra affärer. Krisen slår väldigt hårt mot en del av våra kunder, men riskspridning har vi som en del i B3s DNA. Vår exponering mot rena krisbranscher som rese- och upplevelsebranschen utgör några få procent av vår omsättning. Därutöver har permitteringsvågen i industrin i ökande grad lett till neddragningar i pågående uppdrag. De besked vi får från kunderna uttrycker angelägenhet att vi håller igång projekten om än med reducerad tid, respektive är beredda att återuppta verksamheten när permitteringsperioden är över. Det ger oss viss tillförsikt, men för att hålla kapacitetsutnyttjande uppe, har vi att intensifiera säljansträngningen och utnyttja potentialen i den breda kundbas vi har.

Möjligheterna till nyförsäljning hos krisdrabbade kunder är väldigt begränsad i det korta perspektivet, men vi ser också delar av vår kundbas där man oförtrutet strävar vidare i sina digitaliseringsprojekt med oförminskad intensitet. I krisens spår tror vi också att intresset för digitala affärsmodeller och digitalt arbetssätt förstärks, något som vi tror kan ha en gynnsam effekt på efterfrågan på våra tjänster på längre sikt.

En av Sveriges Bästa Arbetsplatser
Ytterligare ett styrkebesked fick vi när Great Place to Work™ presenterades årets vinnare i tävlingen om Sveriges bästa arbetsplatser, och där B3 Consulting Group placerades som näst bäst i kategorin Stora organisationer med över 250 medarbetare. Vi tar det som kvitto på det långsiktiga arbetet vi drivit under många år för att skapa en bra företagskultur och en attraktiv arbetsplats för branschens bästa konsulter, något vi alltid betraktat som en av våra viktigaste framgångsfaktorer.

Sammanfattningsvis går vi in i en period av större osäkerhet och vi räknar med att vi har några tuffa kvartal framför oss. Men vi gör det väl medvetna om våra styrkor, vår flexibilitet, och om den inneboende kraften i digitaliseringsvågen. Vi vet att kris skapar möjligheter, och det är vår bestämda avsikt att komma genom denna som ett fortsatt framgångsrikt företag.

Sven Uthorn