VD har ordet


  

Förbättrat resultat och stärkt finansiell ställning trots avvaktande marknad:

Trots covid-19-pandemi och trots en djup ekonomisk recession kan vi lägga Q2 bakom oss som det 67:e lönsamma kvartalet i rad för B3 Consulting Group. Vi växer med sex procent i kvartalet och ökar rörelseresultat med 182 procent jämfört med motsvarande period i fjol. Efter ett relativt starkt Q1 och ett corona-tyngt Q2 slutar vårt första halvår med 466 MSEK i intäkter och 29 MSEK i rörelseresultat, upp tio procent respektive 55 procent. Framstegen speglas också i ett starkt kassaflöde och en kraftigt reducerad skuldsättningskvot. 

Att detta är ett i alla avseenden extraordinärt kvartal behöver beaktas, där vi haft att parera corona-krisens negativa effekter samtidigt som vi har fortsatt det förändringsarbete med fokus på operationell effektivitet som vi inledde under fjolåret. Det finansiella resultatet under Q2 påverkas av intäktsbortfall på grund av pandemin och har tyngts av kostnader för strukturförändringar samtidigt som vi erhållit lättnader i form av reducerade arbetsgivaravgifter och – i mindre omfattning – permitteringsstöd m.m.

Parallellt som det stora flertalet av våra uppdrag rullar på som vanligt – om än med tungt inslag av distansarbete – har en del kunder i hårt drabbade branscher behövt dra ner aktivitetsnivån, vilket för vår del innebär en period av svagare kapacitetsutnyttjande som varar intill dess vi endera kan återuppta aktivitetsnivån hos dessa kunder, eller hunnit ställa om till nya uppdrag.

Även om kundmarknaden präglas av stor osäkerhet, och vi bedömer att pandemi och recession kommer att sätta sin prägel även på hösten, finns ett antal faktorer som gör att jag känner tillförsikt inför framtiden;

  • B3 har en bred kundbas och en bra branschmix, vilket innebär många affärsmöjligheter, oavsett konjunkturläge.
  • Det stora flertalet av våra kunder har – krisen till trots – fortsatt och i en del fall accelererat sin digitala omställning. Den mission vi tagit oss an, att hjälpa våra kunder att dra nytta av digitaliseringens möjligheter, är fortsatt minst lika angelägen. För många organisationer har krisen också tydliggjort behovet att driva på hårdare mot digitala affärsmodeller, agilt arbetssätt, effektivare verksamhetsprocesser och moderniserad IT-infrastruktur.
  • Vi har anpassat vår organisation, kraftsamlat i lite färre och större affärsenheter, för att uppnå en högre operationell effektivitet.
  • Vi har arbetat med att vässa och förtydliga vårt tjänsteerbjudande. Det gäller bland annat våra tjänster kring processautomatisering och cloud transition, där vi under året genomfört ett antal framgångsrika kunduppdrag som tjänar som lysande inspirationsexempel för andra.
  • Vi är en attraktiv arbetsgivare för duktiga konsulter. Det har vi fått kvitto på i Great-Place-to-Works tävling om Sveriges bästa arbetsplatser och i våra medarbetarundersökningar. Ytterligare bekräftelse på det får vi i ökat tillflöde av spontansökningar. Det innebär goda möjligheter för oss att växa ytterligare, i den takt och inom de områden kundmarknaden efterfrågar.

Slutligen, och framförallt: Vi har en erfaren, hårt arbetande konsultkader, som mer än någonsin bevisat sin förmåga att fortsätta skapa nytta för kund, även under denna svåra period. Jag är stolt och tacksam för deras engagemang och hängivna arbete att alltid leverera, åstadkomma resultat och inspirera! 

Sven Uthorn