VD har ordet


  

B3 Consulting Group fyller i dagarna 16 år och stänger Q3 som det 64:e kvartalet i rad med positiv lönsamhet. På en konsultmarknad i förändring fortsätter vi växa snabbt med en nettoomsättning om 176,6 MSEK i kvartalet, en ökning med 17,3 procent jämfört med motsvarande kvartal i fjol.

Ökningen ligger framförallt inom affärsområde Digital Innovation, drivet av en digitaliseringsvåg med kunder som i hög grad fokuserar på att skapa de nya digitala kundupplevelserna, bygga kundlojalitet på nätet, skapa innovativa produkter och digitala tjänster för ökad kundservice och högre effektivitet. Vi har även flyttat fram våra positioner geografiskt, där våra verksamheter i Malmö, Jönköping, Linköping och Örebro utvecklats väldigt väl under året.

Samtidigt har vi under året haft att möta två större marknadsförändringar – en allmänt försvagad efterfrågan på traditionell projektledning och verksamhetsutveckling samt en försvagning inom offentlig sektor. Båda faktorerna har hämmat utvecklingen inom affärsområde Digital Management, men även affärsområde Digital Infra har påverkats negativt.

Vi möter dessa förändringar med fokus på operationell effektivitet genom att rikta om vårt säljarbete mot kunder i privat sektor med högre förändringstakt och större angelägenhet att röra sig framåt inom digitalisering. Det handlar också om att vi successivt utvecklar kompetenser och tjänster för att matcha marknadens behov inom agil affärs- och verksamhetsutveckling.

Resultatet av detta arbete kan börja skönjas i och med att vi bryter ordinarie säsongsmönster med ett Q3-resultat som överträffar Q2-resultatet. Omställningsarbetet fortgår och jag räknar med att vi under de kommande kvartalen kommer att kunna visa upp en successivt ökande lönsamhet.

Vi fortsätter också att växa vår organisation och räknar vid utgången av Q3 in 704 medarbetare, en ökning med 25 procent senaste året och en fördubbling på mindre än tre år. Ökad leveranskapacitet med bibehållen kvalitet gör oss än mer relevanta när våra kunder selekterar sina konsultpartners. Detta bekräftas av att vi fortsätter att vinna viktiga ramavtal under året, inom bland annat bank, försäkring, industri och media.  

Trots de utmaningar vi haft att möta under året, har vi hög tillförsikt kring vårt fortsatta bolagsbygge. Vi är utomordentligt väl positionerade att med vår leveranskapacitet, erfarenhetsbas, kompetensbredd och plattform för tillväxt kunna hjälpa våra kunder genom digitaliseringens alla faser, från analys och strategi, till realisering av nya lösningar och arbetssätt för högre effektivitet och nya affärsmöjligheter.

Sven Uthorn