Finansiella mål 2023-2025

De finansiella målen för perioden 2023-2025 justerades av styrelsen under hösten 2023 mot bakgrund av att marknadsutsikterna försvagats mer än vad som kunnat förutses. De justerade målen är enligt nedan med tidigare mål inom parentes.

Styrelsen har kommunicerat följande finansiella mål:

  • Uppnå 1,5 (1,7) miljarder SEK i årsomsättning vid utgången av 2025.
  • Över tid redovisa 10 (12) procent i rörelsemarginal (EBIT).
  • Skuldsättningen ska normalt understiga 2,0 (1,5) gånger EBITDA.
  • Bolagets mål är att årligen dela ut upp till 50 procent (2/3) av bolagets resultat efter skatt hänförligt till aktieägarna i B3 Consulting Group AB. Dock med beaktande av koncernens behov av kapital för att hantera förändringar i rörelsekapital samt för investeringar, främst förvärv.
  • I tillägg kan bolaget, via bolagsstämmans bemyndigande, distribuera värde till aktieägarna via återköp av egna aktier. Syftet är att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i arbetet med bolagets kapitalstruktur samt möjlighet att hantera tilläggsköpeskillingar.

.