Finansiella mål 2023-2025

Styrelsen i B3 Consulting Group AB (publ) har beslutat om nya finansiella mål för perioden 2023 – 2025.

B3s finansiella mål:

  • Uppnå 1,7 miljarder SEK i årsomsättning vid utgången av 2025
  • Över tid redovisa 12 procent i rörelsemarginal (EBIT)
  • Skuldsättningskvoten ska normalt understiga 1,5x EBITDA
  • Bolaget ska årligen dela ut upp till två tredjedelar av bolagets resultat efter skatt hänförligt till aktieägarna i B3 Consulting Group AB (publ), dock med beaktande av koncernens behov av kapital för att hantera förändringar i rörelsekapital samt för investeringar, främst förvärv
  • I tillägg kan bolaget distribuera värde till aktieägarna via återköp av egna aktier. Syftet är att ge styrelsen ökat handlingsutrymmet i arbetet med bolagets kapitalstruktur samt möjlighet att hantera tilläggsköpeskillingar och optionsavtal.