26 oktober 2023

B3 Consulting Group AB (publ.) Delårsrapport januari - september 2023

Tillväxt -5,3% och rörelsemarginal (EBIT) 4,5% i tredje kvartalet

Tredje kvartalet, juli – september 2023

 • Omsättningen uppgick till 223,3 (235,8) MSEK, vilket motsvarar en minskning om -5,3 procent.
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 10,0 (24,4) MSEK med en rörelsemarginal (EBIT) om 4,5 procent (10,3). Rörelsemarginalen justerad för engångsposter uppgick till 5,6 procent.
 • Resultat efter skatt uppgick till 9,7 (20,8) MSEK.
 • Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -41,2 (-11) MSEK.
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 1,05 (2,14) SEK.

Januari – september 2023

 • Omsättningen uppgick till 847,2 (815,8) MSEK, vilket motsvarar en ökning om 3,8 procent.
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 72,9 (98,0) MSEK med en rörelsemarginal (EBIT) om 8,6 procent (12,0). Rörelsemarginalen justerad för engångsposter uppgick till 9,3 procent. 
 • Resultat efter skatt uppgick till 60 (80,9) MSEK
 • Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 21,0 (77,3) MSEK
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 6,13 (8,38) SEK.

Korrigerad information avseende finansiella mål

Styrelsen har kommunicerat följande finansiella mål:

 • Uppnå 1,5 (1,7) miljarder SEK i årsomsättning vid utgången av 2025
 • Över tid redovisa 10 (12) procent i rörelsemarginal (EBIT)
 • Skuldsättningen ska normalt understiga 2,0 (1,5) gånger EBITDA
 • Bolagets mål är att årligen dela ut upp till 50 procent (2/3) av bolagets resultat efter skatt hänförligt till aktieägarna i B3 Consulting Group AB. Dock med beaktande av koncernens behov av kapital för att hantera förändringar i rörelsekapital samt för investeringar, främst förvärv
 • I tillägg kan bolaget, via bolagsstämmans bemyndigande, distribuera värde till aktieägarna via återköp av egna aktier. Syftet är att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i arbetet med bolagets kapitalstruktur samt möjlighet att hantera tilläggsköpeskillingar

------------------------------------------


För mer information och detaljerat resultat hänvisas till bifogad delårsrapport. Den återfinns även på B3s hemsida under IR och Rapporter och presentationer.

En presentation sänds via webb för investerare, analytiker och media den 26/10 kl. 09.00. Sändningen nås via B3s hemsida under IR och Rapporter och presentationer eller direkt via denna länk: https://ir.financialhearings.com/b3-q3-2023. Det finns möjlighet att mailledes ställa frågor under webbsändningen, såväl som i förväg via ir@b3.se

För ytterligare information kontakta:
Sverre Bjerkeli, Tf VD och Koncernchef, +47 928 38 072
Katarina Lundqvist, Investor Relations, 072-216 11 00, katarina.lundqvist@b3.se

   
Denna information är sådan information som B3 Consulting Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 25 oktober 2023 kl. 22.00 CET

Bifogade filer
B3 Consulting Group AB (publ.) Delårsrapport januari - september 2023