15 november 2019

Stämmokommuniké från extra bolagsstämman i B3 Consulting Group AB (publ)

Vid extra bolagsstämman i B3 Consulting Group AB (publ) den 15 november 2019 behandlades styrelsens förslag om emission samt vidareöverlåtelse av teckningsoptioner.

Bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om att genomföra emission av högst 500 000 teckningsoptioner, Serie 2019:1B. Rätt att teckna teckningsoptionerna tillkommer, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, det helägda dotterbolaget B3IT PV AB. Dotterbolaget ska överlåta teckningsoptionerna till anställda. Teckning av aktier i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna kan ske under perioden från och med den 14 november 2022 till och med den 14 december 2022. Teckningskursen per aktie ska motsvara 110 procent av den volymvägda genomsnittskursen enligt Nasdaq Stockholms officiella kurslista för aktie i bolaget under en period av 30 dagar fram till och med den 14 november 2019. Ökningen av bolagets aktiekapital kommer vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna att uppgå till högst 50 000 kronor, vilket motsvarar en utspädning om cirka 6,6 procent av det totala antalet aktier och av det totala röstetalet i bolaget, dock med förbehåll för eventuell omräkning enligt optionsvillkoren.

Bolagsstämmans beslut fattades enhälligt.

B3 Consulting Group AB (publ)

Styrelsen


För mera information kontakta:
Annette Björklund, Investor Relations, annette.bjorklund@b3.se, tel 072-7007082


B3 Consulting Group är ett av Sveriges snabbast växande konsultföretag och har idag över 700 medarbetare. Vi hjälper Sveriges främsta företag och organisationer att skapa morgondagens möjligheter med hjälp av digitalisering och verksamhetsutveckling. Vi strävar också efter att bygga upp en företagskultur som värdesätter våra olikheter, erfarenheter och gemensamma energi. Nöjda kunder tillsammans med toppresultat i Great Place To Work (GPTW) och fem DI Gasell-utmärkelser ser vi som ett kvitto på en hållbar framgångsmodell. Omsättningen 2018 uppgick till 726,3 MSEK, med ett rörelseresultat på 47,1 MSEK. Kontor finns i Stockholm, Borlänge, Gävle, Göteborg, Jönköping, Linköping, Malmö, Sundsvall, Örebro och Warszawa. B3 är noterat på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på www.b3.se 

Bifogade filer
Stämmokommuniké från extra bolagsstämman i B3 Consulting Group AB (publ)