Bolagsstämmor


Aktieägarna i B3 Consulting Group AB (publ) kallas till extra bolagsstämma den 30 november 2021.

Styrelsen har beslutat att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt endast genom poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För poströstningen ska ett särskilt formulär användas. Ifyllt och undertecknat poströstningsformulär kan skickas med post till Computershare AB, ”B3 Consulting extra bolagsstämma”, Box 5267, 102 46 Stockholm eller med e-post till info@computershare.se. Ifyllt formulär ska vara Computershare tillhanda senast den 29 november 2021. Aktieägare som är fysiska personer kan även avge poströst elektroniskt genom verifiering med BankID. Sådana elektroniska röster måste avges senast den 29 november 2021. Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är hela poströsten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor finns i poströstningsformuläret.