Bolagsstämmor


Årsstämma äger rum den 6 maj 2022 kl 14.00 i B3s lokaler i Stockholm. Kallelse offentliggörs senast fyra veckor före detta datum på bolagets hemsida och i Post & Inrikes Tidningar samt annonseras i Dagens Industri. Inför kommande årsstämma har en valberedning utsetts i enlighet med beslut om tillvägagångssätt fattat av B3s årsstämma den 12 maj 2021. Valberedningen består av Hans Didring, utsedd av Protector Forsikring ASA, Leif Frykman, utsedd av Sven Uthorn AB, Claes Wiberg, utsedd av Claes Wiberg AB och Sverre Bjerkeli, ordförande i styrelsen för B3 Consulting Group AB (publ). Valberedningen motsvarar därmed cirka 45 procent av totala antalet utestående aktier och röster.