Bolagsstämmor


Årsstämma äger rum den 10 maj 2023 kl 14.00 i B3s lokaler i Stockholm. Kallelse offentliggörs senast fyra veckor före detta datum på bolagets hemsida och i Post & Inrikes Tidningar samt annonseras i Dagens Industri. Inför kommande årsstämma har en valberedning utsetts i enlighet med beslut om tillvägagångssätt fattat av B3s årsstämma den 6 maj 2022. Valberedningen består av Dag Marius Nereng, representant för Protector Forsikring ASA, Sven Uthorn representant för Capriola Holding AB, Claes Wiberg, representant för Claes Wiberg AB och Sverre Bjerkeli, ordförande i styrelsen för B3 Consulting Group AB (publ).